Vedtaget på ordinær generalforsamling d. 10. marts 2020 kl. 19.00 og ekstraordinær generalforsamling d. 10. marts 2020 kl. 20.00

§ 1 Navn og formål
Menighedens navn er Skanderup grundtvigske Valgmenighed. Den er stiftet i 1910 ved en fri sammenslutning af folk med det formål at samles om et grundtvigsk menighedsliv med egen kirke og egen præst.

§2 Medlemmer
Medlemmer af Skanderup grundtvigske Valgmenighed er alle, der har indmeldt sig i menigheden.
Nye medlemmer kan optages ved henvendelse til præst eller bestyrelse.

§3 Generalforsamling
Valgmenighedens øverste myndighed er den årlige generalforsamling, der afholdes senest 15. marts.
Afgørelser træffes ved stemmeflertal.
Alle medlemmer over 18 år har stemmeret. Skriftlig afstemning skal foretages, hvis det forlanges.
Generalforsamlingen indvarsles til alle medlemmer mindst 4 uger før.
Dagsordnen omfatter valg af dirigent, formandsberetning, revideret regnskab, fastsættelse af medlemsbidraget, valg til bestyrelse og revision, behandling af indkomne forslag (skriftlige med 3 ugers varsel) samt eventuelt.

§4 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes med mindst 1 uges varsel, hvis mindst 4 medlemmer af bestyrelsen, eller mindst 20 medlemmer af Valgmenigheden forlanger det.
Ekstraordinær generalforsamling varsles til alle medlemmer med dagsorden.
Ethvert menighedsanliggende kan behandles.

§5 Bestyrelse og revision
Bestyrelsen varetager medlemmernes interesse.
Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der geografisk bør dække menigheden.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år og kan genvælges ved navneforslag.
Der skal vælges 2 revisorer for 2 år, som afgår skiftevis og som kan genvælges.
Der skal vælges 1 revisorsuppleant hvert år.
Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, kasserer og 2 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen nedsætter herudover udvalg efter behov.

§5A Tegning og hæftelse
Foreningen forpligtes af forretningsudvalget i sager af væsentlig betydning efter godkendelse af bestyrelsen – dispositioner over kr. 200.000 kan foreningen dog kun forpligtes af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Dispositionsbegrænsninger i foreningens vedtægter er ikke til hinder for, at der kan oprettes Online Banking eller lignende til foreningen. Brug af Online Banking sker på foreningens eget ansvar, og banken kan i den forbindelse ikke påse og dermed heller ikke holdes ansvarlig for, om de ovenfor nævnte begrænsninger i dispositionsretten overholdes.

Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser.
Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

§6 Bestyrelsens ansvar
Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 4 pr. år., og ledes af formanden. Dagsorden skal foreligge, og der skal føres protokol, som underskrives.
Præsten deltager i mødet. Ved enkeltsager kan mødet afholdes uden præsten ved formandsbeslutning.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst 8 medlemmer, og der anvendes stemmeflertal. Formanden har 2 stemmer ved stemmelighed.
Bestyrelsen ansætter de nødvendige medarbejdere.
Bestyrelsen fører medlemskartotek og opkræver medlemsbidrag.
Bestyrelsen kan optage nødvendige lån.

§7 Regnskab og regnskabsår
Revideret regnskab skal fremlægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling.
Regnskabsåret er: 1. januar til 31. december.

§8 Medlemsbidrag og budget
Medlemsbidraget fastsættes på generalforsamlingen.
Medlemsbidraget opkræves i to rater med forfald pr. 15. april og 15. oktober
Budget udarbejdes og er retningsgivende for bestyrelsens økonomiske beslutninger.

§9 Ejendomme og aktiver
Kirke og præstebolig er fælleseje.
Bestyrelsen har ansvar for ejendommenes vedligehold.

§10 Kirkegård
Bestyrelsen har ansvar for aftaler om gravsteder og gravsteds-vedligeholdelse i henhold til gældende kirkegårdsvedtægt.

§11 Udmeldelse
Udmeldelse af Valgmenigheden sker til formand/kasserer.
Medlemmer, der uden aftale, ikke har betalt bidrag i et år, kan udmeldes ved bestyrelsesbeslutning.
Udmeldte medlemmer har ikke andel i menighedens aktiver.

§12 Præstevalg og ansættelseskontrakt
Ved præsteledighed sørger bestyrelsen for nødvendig dækning af tjenesten. Det er bestyrelsens opgave at finde en ny præst og foretage en indstilling til menigheden, der tager beslutning på generalforsamling.Bestyrelsen udarbejder præstens ansættelseskontrakt.

§13 Vedtægtsændringer
Ændring af vedtægter foretages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger og med 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§14 Opløsning af menighed
Skanderup grundtvigske Valgmenighed kan kun opløses på en generalforsamling, hvor halvdelen af medlemmerne er mødt og mindst 2/3 af disse stemmer for; dog kan opløsning vedtages på en ny generalforsamling tidligst 14 dage efter, når 2/3 af de mødte stemmer for opløsning.Ved opløsning hæfter menighedens stemmerberettigede medlemmer solidarisk i forhold til indbetalte bidrag til valgmenigheden i de seneste 5 år.Generalforsamlingen træffer beslutning om alle forhold i forbindelse med Valgmenighedens opløsning.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer efter generalforsamlingen:

Formand:  Jens Simonsen      
Næstformand: Peter Møller                  
Kasserer: Johan W. Helms                      
Sekretær: Helle Mogensen                                          
Asger Eskesen                                        
Svend Damgaard                                    
Nadine Engberg Dahlstrøm                                    
Jørgen Palle Michaelsen                        
Karen Margrethe Christensen                
Ditte Melsen                                          
Birgit Nørgaard Højer                            
Kirstine Heilskov Sørensen                            
Bodil Kolsø                                      
Kathrine Nørgaard Højer                                        
                                     

 

 

 

 

Senest opdateret (Lørdag, 21. marts 2020 11:29)